Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Městys Žernov

2. Důvod a způsob založení

Městys v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje

3. Organizační struktura

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Mgr. Olga Mařáčková, místostarostka

Ing. Marie Hanušová, ekonomka

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

ID datové schránky: wzpa9cp

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

4.3. Úřední hodiny

pondělí 8:00-19.00, čtvrtek 7:00-16:00

4.4. - 4.5. Telefonní a faxová čísla

Tel/fax: 491 452 501

GSM 602 223 918

4.6. Adresa internetové prezentace

www.zernov.cz

4.7. e-podatelna

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

4.8. Další elektronické kontakty

starosta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místostarosta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ekonomka - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

Případné platby lze poukázat: 1113342319/0800 Česká spořitelna

6. Identifikační číslo organizace,

IČ 00 273 295

7. Daňové identifikační číslo

CZ00273295

Městys není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád zastupitelstva obce

Územní plán obce

Účetní směrnice

Program obnovy vesnice

Vyhláška o nakládání s odpady

Vyhláška o stanovení místního poplatku ze psů

(Všechny jsou k dispozici na obecním úřadě, z technických důvodů nelze umístit na www stránky)

8.2. Rozpočet v aktuálním a předchozím roce

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá obecní úřad v úředních hodinách Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu , není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna Úřadu městyse Žernov se nachází v budově sídla na adrese Úřad městyse Žernov, Žernov č. p. 112

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny Úřadu městyse Žernov nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v Žernově obdržíte v kanceláři Úřadu městyse Žernov v úředních dnech a hodinách. Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz či na příslušných stavebních úřadech (Česká Skalice, Náchod).

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy, základní návody najdete rovněž na těchto stránkách v sekci Životní situace.

14. Nejdůležitější předpisy

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Sazebník úhrad

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Městys Žernov (pdf ke stažení)

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

16.2. Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávy na Úřední desce.

Výroční zprávy

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2017

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2018

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2019

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2020

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

18. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Jméno a příjmení: Simona Michelová
 • Telefon: 730 510 371
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.