Informace o subjektu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020

1. Název: Městys Žernov

2. Důvod a způsob založení

Městys v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje

3. Organizační struktura

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Mgr. Olga Mařáčková, místostarostka

Ing. Marie Hanušová, ekonomka

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

ID datové schránky: wzpa9cp

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

4.3. Úřední hodiny

pondělí 8:00-19.00, čtvrtek 7:00-16:00

4.4. Telefonní čísla

Tel/fax: 491 452 501

GSM +420 602 223 918

4.5. Adresa internetových stránek

www.zernov.cz

4.6. Adresa podatelny

Městys Žernov
Žernov č.p. 112
552 03
Dokumenty lze podávat v listinné podobě, CD, datovou schránkou, e-mailem.

4.7. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

Další elektronické kontakty

starosta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
místostarosta - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ekonomka - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Datová schránka

ID datové schránky: wzpa9cp

5. Případné platby lze poukázat:

Případné platby lze poukázat: 1113342319/0800 Česká spořitelna

6. Identifikační číslo organizace

IČ 00 273 295

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

Městys není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád zastupitelstva obce

Územní plán obce

Účetní směrnice

Vyhláška o nakládání s odpady

Vyhláška o stanovení místního poplatku ze psů

(Všechny jsou k dispozici na obecním úřadě, z technických důvodů nelze umístit na www stránky)

8.2. Rozpočet v aktuálním a předchozím roce

Dokumenty jsou zveřejněny v sekci „úřední deska – hospodaření obce

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá obecní úřad v úředních hodinách Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu , není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Elektronická podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna Úřadu městyse Žernov se nachází v budově sídla na adrese Úřad městyse Žernov, Žernov č. p. 112

10. Příjem podání a podnětů:

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny Úřadu městyse Žernov nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.

11.2. Vydané právní předpisy

Přehled právních předpisů městyse se nachází v kategorii „úřední deska – obecní vyhlášky

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Městys Žernov (pdf ke stažení)

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

13.2. Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávy na Úřední desce.

Výroční zprávy

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2017

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0


V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2018

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0


V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2019

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0


V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2020

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

 

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2021:

 • počet podaných žádostí o informace - 2
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

 

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2022:

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

 

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávu za rok 2023:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., které obec obdržela v roce 2023: 0
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

Žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2023 vydán.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Výhradní licence nebyly v roce 2023 poskytnuty.

e) počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Žádné stížnosti v roce 2023 nebyly podány.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

----------------------------------------------------------------------
Další informace:

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení: Simona Michelová
Telefon: 730 510 371
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.