Rekonstrukce chodníku spojujícího náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť autobusových zastávek

Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009437
Název projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Žernově - rekonstrukce chodníku spojujícího náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť autobusových zastávek
Celkové výdaje projektu: 1 172 653,82 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 1 052 631,57 Kč
Příspěvek EU: 999 999,99 Kč
Rozpočet městyse: 172 653,83 K

Městys Žernov podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 3 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP – Bezpečná doprava“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Žernově - rekonstrukce chodníku spojujícího náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť autobusových zastávek“. Projekt byl schválen k financování.
Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 052 631,57 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 999 999,99 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 7. 2019.
Cílem projektu je rekonstrukce chodníku, který propojuje náves a nástupiště autobusové zastávky, a který odklání pěší dopravu od vytížené komunikace III/3049 rekonstrukce nástupišť autobusových zastávek, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku. Rekonstruovaný chodník i nástupiště budou řešeny bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zpřehlednění dopravní situace v řešeném úseku a zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí. Zároveň také bude umožněna pravidelná údržba pomocí mechanizace.