Nejbližší akce
Novinky na Úřední desce
Vyvěšeno:
18.5.2018
Kategorie:
Zápisy a usnesení zastupitelstva

Najdete nás na FB

Aktuální verze územního plánu
Banner
Povodňový plán
PřihlášeníPartner Žernovského Minibajku 2017

 

Předpověď počasí

Počasí

Elektronický portál ÚS
Banner
Cestovní ruch
Banner
WebArchív
Vyhledat
Úvod :: Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Městys Žernov

2. Důvod a způsob založení

Městys v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu - Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce;
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu;
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající;
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Královéhradeckého kraje

3. Organizační struktura

Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Eva Hudečková, místostarostka

Ing. Marie Hanušová, ekonomka

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

ID datové schránky: wzpa9cp

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Žernov, Žernov č.p. 112

4.3. Úřední hodiny

pondělí 8:00-19.00, čtvrtek 7:00-16:00

4.4. - 4.5. Telefonní a faxová čísla

Tel/fax: 491 452 501

GSM 602 223 918

4.6. Adresa internetové prezentace

www.zernov.cz

4.7. e-podatelna

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

4.8. Další elektronické kontakty

starosta - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
místostarosta - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
ekonomka - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

Případné platby lze poukázat: 1113342319/0800 Česká spořitelna

6. Identifikační číslo organizace,

IČ 00 273 295

7. Daňové identifikační číslo

CZ00273295

Městys není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád zastupitelstva obce

Územní plán obce

Účetní směrnice

Program obnovy vesnice

Vyhláška o nakládání s odpady

Vyhláška o stanovení místního poplatku ze psů

(Všechny jsou k dispozici na obecním úřadě, z technických důvodů nelze umístit na www stránky)

8.2. Rozpočet v aktuálním a předchozím roce

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Písemné žádosti přijímá obecní úřad v úředních hodinách Pokud byla žádost učiněna elektronicky a nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu , není žádostí podle zákona.

Na základě ústně podané žádosti se poskytuje pouze informace jednoduchého charakteru, jejíž vyhledání není časově náročné a jejíž poskytnutí není spojeno s náklady. Ústně podané žádosti se neevidují a o poskytnutí informace se nepořizuje záznam.

Není-li možné požadovanou informaci na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména je-li informace rozsáhlá, vyzve úředník žadatele, aby podal žádost písemně.

Elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podatelna Úřadu městyse Žernov se nachází v budově sídla na adrese Úřad městyse Žernov, Žernov č. p. 112

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách prostřednictvím podatelny Úřadu městyse Žernov nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny obecního úřadu.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obecního úřadu či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v Žernově obdržíte v kanceláři Úřadu městyse Žernov v úředních dnech a hodinách. Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz či na příslušných stavebních úřadech (Česká Skalice, Náchod).

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy, základní návody najdete rovněž na těchto stránkách v sekci Životní situace.

14. Nejdůležitější předpisy

Základními a nejdůležitějšími předpisy, podle nichž městys Žernov jedná a rozhoduje jsou Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž městys jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) - zákon zrušen
 • zák. č. 128/2000 Sb. O obcích
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními městyse Žernov, které jsou k dispozici k nahlédnutí na Úřadu městyse Žernov,  novější vyhlášky a nařízení  jsou také zveřejněny v plném znění na těchto webových stránkách. Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva

15. Sazebník úhrad

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Městys Žernov poskytuje informace bezúplatně.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

16.2. Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov výroční zprávy na Úřední desce.

Výroční zprávy

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov tuto výroční zprávu za rok 2009

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uveřejňuje městys Žernov tuto výroční zprávu za rok 2010

 • počet podaných žádostí o informace - 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
 • výčet poskytnutých výhradních licencí - 0
 • počet stížností podaných podle §16a - 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

18. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Jméno a příjmení: Simona Michelová
 • Telefon: 730 510 371
 • Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript