Oznámení zasedání zastupitelstva městyse dne 1.6.2020

OZNÁMENÍ

zasedání zastupitelstva městysu Žernov se uskuteční v Obecní sokolovně

v pondělí 1. června 2020 od 17:00

Program:

1. Volba ověřovatele a zapisovatele

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2019

4. Schválení účetní závěrky za rok 2019

5. Schválení inventarizační zprávy za rok 2019

6. Rozpočtová opatření č. 1 a 2/2020

7. Přehodnocení investičních priorit 2020 – aktuální informace

8. Věcné břemeno na ppč. 1487 v k.ú. Žernov

9. Žádost P. Dohnal – pronájem prostor

10. Žádost Linka bezpečí

11. Žádost příspěvek na opravu pomníku 1866

12. Odstavná manipulační plocha u ZD

13. Příprava kulturních a sportovních akcí od 13.6. do konce roku

14. Organizační porada k ŽB 2020

V Žernově dne 23. května 2020

Mgr. Libor Mojžíš, starosta